آخرین خبرها

حب الهی

چیزی که خدا دوست دارد و چیزی که دل ما می خواهد و مورد رضای خدا نیست و ما انجامش نمی دهیم می شود حب الهی